Archive | november, 2015

Sikringskurs 1 trampett

13. og 14.februar vert det arrangert sikringskurs i trampett i Øvre Årdal. For at me skal ha eit godt tilbod innan turn framover, treng me rekruttering av trenarar og hjelpetrenarar. Turngruppa dekker alle utlegg for kurset mot at du deltek som hjelpetrenar/trenar. Målgruppe: Instruktørar, kroppsøvingslærarar, og andre personar som nyttar trampett i aktivitet. Sikringskurs 1 i […]